• Vi prioriterar sjukvården

   

  ”Att vården i vår region får de resurser som krävs är alltid av högsta prioritet för oss. I Västra Götaland ska människor få den bästa sjukvården.”

  – Johnny Magnusson, Gruppledare (M)

  RS Johnny Magnusson
 • Moderaterna i Västra Götalandsregionen

  Välkommen till Moderaterna i Västra Götalandsregionens hemsida. Här hittar du bland annat information om vår politik för en bättre sjukvård och hur vi vill utveckla Västsverige.

  bildspel-amblns

Besök Västra götalandsregionen

Besök Moderaterna i Västsverige

Nyheter

Budgeten i korthet

Här kan du ta del av den Grönblå budgeten för 2017 i en kortversion.

kortversion_budget2017

Kungälvs sjukhus har en given plats i framtida vårdutveckling

GrönBlå Samverkan tar nu krafttag för att komma till rätta med de ekonomiska obalanserna på Kungälvs Sjukhus. Mot bakgrund av sjukhusledningens besparingsförslag kommer en större översyn att genomföras på såväl sjukhuset som av sjukhusstrukturen i Göteborgsområdet. Syftet är att undvika kortsiktiga lösningar och istället tillämpa ett bredare angreppssätt. Kungälvs sjukhus har en fortsatt given plats i Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård, både idag och i framtiden.

– Kungälvs sjukhus befinner sig i en prekär situation. Kostnadsutvecklingen är alltför hög och det måste till åtgärder. Det krävs dock att ett helhetsgrepp tas och i det arbetet behöver vi en tät dialog med alla berörda. Detta måste få ta tid, för att vi ska kunna göra det som långsiktigt är bäst för sjukhusets patienter. Vi kommer därför inte att nu stänga nattakuten och inte heller genomföra de stora nedskärningar av vårdplatser inom psykiatrin som tidigare föreslagits, säger Benny Strandberg (KD), ordförande i Kungälvs sjukhusstyrelse.

Överenskommelsen innebär att Kungälvs sjukhus föreslås få utökad ersättning om 15 mnkr för att klara en ökad volym inom hematologi samt 6 mnkr för ökade utbildningskostnader för ST-läkare under utbildning. Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås också ge sjukhuset klartecken att genomföra effektiviseringar inom psykiatriverksamheten och inom ambulansverksamheten, vilket totalt beräknas ge en besparing på runt 8 mnkr. Överenskommelsen innebär att akuten på Kungälvs sjukhus fortsatt kommer att vara öppen nattetid. En utredning om den framtida strukturen för Göteborgsområdets akutmottagningar kommer att inledas under hösten.

– Vi har haft en god dialog med styrelsen. Vi kommer nu tillsammans gå vidare och kommer omedelbart att sätta oss ner för att gå igenom vad som kan göras. Det kräver en bred översyn av akutmottagningar och en översyn av vårdplatser inom psykiatrin, där vi måste väga in både slutenvården och öppenvården. Här krävs även dialog med kommunerna i närområdet, säger Nicklas Attefjord (MP), ordförande i västra hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Vi ser positivt på den översyn som styrelsen för Kungälvs sjukhus och västra hälso- och sjukvårdsnämnden vidtar och de konkreta insatser de diskuterar för att minska sjukhusets underskott. Samtidigt kan vi konstatera att Kungälvs sjukhus har en mycket hög måluppfyllelse av vårdgarantin, vilket är positivt. Därför kommer regionstyrelsen att på tisdag ta beslut som möjliggör att styrelse och nämnd gemensamt kan göra den översyn man önskar genomföra, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

– Det är ingen tvekan om att sjukhusen i Västra Götaland levererar en utomordentligt god vård, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande. Men samtidigt har de under en lång rad av år dragits med strukturella problem och ekonomiska obalanser. Trots kraftiga ekonomiska tillskott till sjukhusen har obalanserna fortsatt på flera håll. Det är inte acceptabelt och det finns inte outtömliga resurser att ösa in.

– Därför måste arbetet för en patientsäker, högkvalitativ vård med god tillgänglighet som också är kostnadseffektiv ske i flera dimensioner och som presenterats i vårt budgetförslag för 2017: en rejäl satsning på utveckling av den nära vården, koncentration av den högspecialiserade vården och kökortningsinsatser, men samtidigt krav på att sjukhusen generellt upprätthåller en kostnadseffektiv verksamhet, avslutar Johnny Magnusson (M).

Grönblå budget för 2017

Sedan GrönBlå Samverkan tillträdde som politisk majoritet i Västra Götalandsregionen har en politik präglad av kontinuitet och långsiktighet bedrivits och den inriktningen fullföljs även fortsättningsvis. Den stabila ekonomiska grund som Västra Götalandsregionen nu vilar på skapar goda förutsättningar för att utveckla verksamheter såsom hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. Förutsättningarna är också goda för att Västra Götaland fortsatt ska kunna bygga på att skapa en stark och framträdande roll både nationellt och internationellt.

– GrönBlå Samverkan fortsätter på den utstakade vägen med fokus på ordning och reda i ekonomin där vi betonar ett fortsatt arbete med de strukturella problemen inom sjukvården. Samtidigt gör vi i budget 2017 stora insatser för ökad tillgänglighet och utveckling av vården samt ökar investeringsnivån både för sjukvården och även för kollektivtrafiken bl a genom rejäla tillskott för investeringar i nya tåg. Det är en budget präglad av framtidstro på Västra Götaland, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

– Det här är en offensiv budget med betydande satsningar inom bland annat kollektivtrafiken. De extra anslagen till kollektivtrafiken för att bland annat sänka priset på Regionen Runt-kortet är mycket välkomna, det är viktigt att Västtrafik står sig väl i jämförelse med att ta den egna bilen. De tidigarelagda tåginvesteringarna visar även de att grönblå samverkan tar klimatutmaningen på allvar. Budgeten pekar även tydligt ut vikten av att arbeta med integrationsfrågorna i och med oron i världen. Det är oerhört viktigt att regionen är öppen för omvärlden, en stärkt integration med ett minskat utanförskap är en av de viktigaste frågorna för regionens långsiktiga utveckling, säger Birgitta Losman (MP), regionråd.

– I budgeten gör vi en stor och mycket viktig satsning på hälso- och sjukvården som kommer att ske i två parallella spår. Dels avsätter vid 140 mnkr årligen under tre år för att öka tillgängligheten till den planerade vården, men framför allt gör vi en historisk satsning för att ställa om hälso- och sjukvården. I denna satsning avsätter vi under tre år drygt en miljard för att nå en utveckling där mer vård görs nära patienten med en tyngdpunkt på vårdcentralerna. Vi vill skapa möjligheter för en utveckling mot höjd kvalitet för patienterna och en mer effektiv sjukvårdsorganisation, säger Jonas Andersson (L), regionråd.
– Vi i den politiska majoriteten visar på kraft och engagemang när vi anslår drygt 270 miljoner kronor under treårsperioden för miljöarbetet. Det omfattar såväl insatser till utvecklingsinsatser för att bli en fossiloberoende region som konkreta miljöinsatser i sjukvården samt satsningar på Göteborgs Botaniska Trädgård, där vi avsätter 20 miljoner kronor för projektering av ett nytt växthus. Den höga investeringstakten totalt sett i regionen möjliggör också en fortsatt satsning på minskad energianvändning i egna lokaler, säger Kristina Jonäng (C), regionråd.

GrönBlå Samverkan ger även fortsatt starkt stöd till kulturlivet i Västra Götaland med särskilt fokus på ökat deltagande. Den politiska ledningen har också ambitionen att stärka samverkan mellan Västra Götalandsregionens kulturverksamheter och civilsamhället.

– Under 2017 fortsätter och förstärks GrönBlå Samverkans satsningar på att förbättra såväl vården, tillgängligheten som det förebyggande arbetet inom psykiatrin – som är ett prioriterat område. De extra medel vi avsatt för den psykiatriska vården utgör ett viktigt led i arbetet med att möta utmaningarna inom ett område som länge varit eftersatt. För 2017 tillför GrönBlå Samverkan psykiatrin 125 mnkr, varav 50 mnkr ska gå direkt till att korta köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin. Redan 2015 höjde vi ramen för psykiatrin med 50 mnkr och med ytterligare 75 mnkr 2016. Sammantaget har vi i och med denna satsning förstärkt psykiatrin med en kvarts miljard kronor, säger Monica Selin (KD), regionråd.

Till Arkivet