• Vi prioriterar sjukvården

     

    ”Att vården i vår region får de resurser som krävs är alltid av högsta prioritet för oss. I Västra Götaland ska människor få den bästa sjukvården.”

    – Johnny Magnusson, Gruppledare (M)

  • Moderaterna i Västra Götalandsregionen

    Välkommen till Moderaterna i Västra Götalandsregionens hemsida. Här hittar du bland annat information om vår politik för en bättre sjukvård och hur vi vill utveckla Västsverige.

Besök Västra götalandsregionen

Besök Moderaterna i Västsverige

Nyheter

GrönBlå budget 2018

GrönBlå Samverkan kan konstatera att Västra Götaland har en stark position. Det är en position som understryks av en positiv utveckling inom näringsliv och arbetsmarknad. Även Västra Götalandsregionen med alla sina verksamheter står på en stabil grund. Det gör den inte minst tack vare att vi i den politiska majoriteten konsekvent har fullföljt vår plan för mandatperioden, en plan byggd på kontinuitet och långsiktighet.

Våra mål om en stark och god ekonomi samt balans i verksamheterna har till stor del uppnåtts och detta skapar förutsättningar för de satsningar vi nu gör. Prognoserna över utvecklingen 2018 och de kommande åren signalerar dock en oroande inbromsning i konjunkturen. Regionens starka och stabila ekonomi, som GrönBlå Samverkan arbetat för, är därmed en stor tillgång. Den möjliggör fortsatt förstärkning och utveckling inom bland annat akutsjukvård och psykiatri. Givet de stora satsningar som gjorts på akutsjukvården kan vi dock konstatera att vi inte är nöjda med utfallet. Väntetiderna på akutmottagningarna är fortfarande för långa liksom köerna till vården generellt och det är inte acceptabelt. Vi har därför initierat ett särskilt fokus på frågorna i hela organisationen kring tillgänglighet eftersom det är högprioriterat att lösa detta för invånarna i Västra Götaland.

Vår enskilt största satsning i budgeten för 2018 görs på personalen i vården. Det är något som vi länge velat göra och som vi vet är efterlängtad av våra medarbetare. Tack vare den stabila ekonomin i regionen kan den nu genomföras. Vi vill uppmuntra alla de som jobbar i patientnära arbete och särskilt det jobb som görs under nätter och helger. Detta är dessutom en långsiktig satsning med ambitionen att fördubbla ersättningen.

Arbetet med förbättrad arbetsmiljö och förbättrade arbetstidsmodeller fortsätter.

Den historiska satsningen på omställningen av vården fortsätter under 2018. En satsning som det totalt kommer ha avsatts cirka en miljard för när planperioden närmar sig sitt slut. Vården ska komma närmare patienterna genom satsningar som på mobil hemsjukvård och vårdcentraler. Samtidigt ska den högspecialiserade vården koncentreras för högre kvalitet och tillgänglighet.

Redan under 2017 inleddes arbetet med vårdens omställning, bland annat genom en satsning som innebär att 45 avlänets 49 kommuner kommer att ha mobila vårdteam innan året är slut. Den stora satsningen inom psykiatri och psykisk ohälsa som Grön Blå Samverkan inlett fortgår också med oförminskad kraft.

Vi fortsätter att stimulera det regionala utvecklingsarbetet. Vi fokuserar bland annat på samverkan med den västsvenska industrin för att få ner utsläppen från tunga vägtransporter samt investerar i att förbereda för fler stationslägen utifrån Västtågsutredningen. Det strategiska arbetet med att bli en fossiloberoende region fortsätter under 2018, exempelvis med en särskild satsning på biogas. Nästa år innebär stora utmaningar för att förverkliga miljöplanen för det interna miljöarbetet som började gälla 2017. Under 2018 utökas regionens satsningar på friluftsliv. GrönBlå Samverkan fortsätter inriktningen för ett starkt stöd till kulturlivet i Västra Götaland. Även vårt särskilda fokus på vidgat deltagande kvarstår. Det är också av vikt med fortsatta insatser för att förbättra samverkan mellan Västra Götalandsregionens kulturverksamheter och civilsamhället. Vår bedömning är att regionen, trots våra stora satsningar och en hög investeringsnivå, kan uppnå en budget i balans 2018.

Budgeten är visserligen underbalanserad, men i det starka resultatet för 2016 finns reserverade medel för framtidens vårdinformationsmiljö vilka kommer att återföras i bokslutet 2018 för att uppnå en budget i balans. För 2018 och planperioden ökar kostnaderna för pensioner och de öronmärkta avsättningarna bör därför kunna ianspråktas. Osäkerheten avseende det ekonomiska lägets utveckling är dock stor. Prognoserna signalerar en inbromsning i konjunkturen vilket är oroande och samtidigt har regeringen signalerat stora statsbidrag, bland annat den så kallade patientmiljarden. Det gårdock i nuläget inte att beräkna de ekonomiska konsekvenserna av detta. Därför kommer en kompletteringsbudget att läggas fram i höst när vi har ett klarare grepp om den framtida utvecklingen.

GrönBlå Samverkan kan avslutningsvis konstatera att vi nu lägger fram ännu en offensiv budget, med satsningar riktade till invånarna, till medarbetarna och för Västra Götalandsregionen.

En budget präglad av kontinuitet, långsiktighet och framtidstro som GrönBlå Samverkan redan vid tillträdandet som majoritet slog an som honnörsord för utvecklingen av Västra Götalandsregionen.

Här kan du ta del av budgeten i sin helhet:

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/e8a9c89c-5191-4102-a4ec-78d2a8d124f7/VGR_Budget_2018.pdf?a=false&guest=true

Grönblå nyheter

Här kan du via  mynewsdesk   följa alla nyheter från majoritetspartierna i Grönblå samverkan i Västra Götalandsregionen.

Nyheter från Grönblå samverkan

Budgeten i korthet

Här kan du ta del av den Grönblå budgeten för 2017 i en kortversion.

kortversion_budget2017

Till Arkivet