• Moderaterna i Västra Götalandsregionen

    Välkommen till Moderaterna i Västra Götalandsregionens hemsida. Här hittar du bland annat information om vår politik för en bättre sjukvård och hur vi vill utveckla Västsverige.

Besök Västra götalandsregionen

Besök Moderaterna i Västsverige

Nyheter

GrönBlå Samverkans budgetförslag för 2019 antagen på Regionfullmäktige

GrönBlå Samverkans budgetförslag för 2019 beslutade regionfullmäktige idag anta som regionens budget. En budget med ett särskilt fokus på att förbättra vårdpersonalens villkor genom högre OB-ersättningar, samt ytterligare tillförda ekonomiska medel för att förstärka primärvården och dess roll som första linjens vård.

– Jag kan konstatera att vi tack vare en välskött ekonomi kunnat genomföra mycket kraftfulla satsningar på akutvården, omställningen av vården och framtidens vårdinformationssystem. 2019 kan vi bland annat fullfölja satsningen på vårdens medarbetare genom att höja OB-tillägget för helgtjänstgöring från +15 till 50 procent, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

– Vi har genomfört historiskt stora satsningar på regionens kollektivtrafik, med bland annat ett beslut om miljardinvesteringar på nya regiontåg och Västtågsutredningen. Västtågsutredningen handlar om att undersöka var det går att öppna fler tågstopp på landsbygden, nu är det snart dags att peka ut ett antal lämpliga nya stopp. Vi sätter nu av riktade medel för att underlätta för de nya tågstoppen, säger Birgitta Losman (MP), regionråd och ordförande i regionutvecklingsnämnden.

– Vi tillför nu ytterligare resurser direkt riktade till primärvården. Detta gör vi för att stärka den nära vård som står i centrum för omställningen, den kanske mest genomgripande reformagendan någonsin för sjukvården i Västra Götaland. Nu skapar vi förutsättningar för att utveckla den nära vård som regionens invånare behöver ofta och för ett arbete för ökad kvalitet och tillgänglighet i hela vårdkedjan, säger Jonas Andersson (L), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

– Under 2019 fortsätter vi med ett starkt fokus på klimatfrågorna inom ramen för Klimat2030,med målet att bli fossiloberoende till år 2030. Västra Götalandsregionens interna miljöarbete är framgångsrikt och ska fortsätta med hög ambitionsnivå under 2019. Arbetet med att stärka miljöprofilen inom inköp har prioritet, särskilt uppföljningen av inköp av läkemedel har stor betydelse, säger Kristina Jonäng (C), regionråd och ordförande i miljönämnden.

– Personer med psykisk sjukdom eller med psykisk funktionsnedsättning ska ha tillgång till en jämlik vård och omsorg av god kvalitet och tillgänglighet. Därför ligger vår psykiatrisatsning på 250 miljoner kr kvar. För att avlasta den psykiatriska specialistvården samt öka tillgängligheten såväl för patienter i behov av specialistvård som för dem vars vårdbehov ska mötas inom primärvården har första linjens sjukvård för psykisk hälsa förstärkts. Det säger Monica Selin (KD), regionråd och ordförande i psykiatriberedningen.

 

GrönBlå budget 2019

GrönBlå Samverkans budgetförslag för 2019 beslutade regionfullmäktige idag anta som regionens budget. En budget med ett särskilt fokus på att förbättra vårdpersonalens villkor genom högre OB-ersättningar, samt ytterligare tillförda ekonomiska medel för att förstärka primärvården och dess roll som första linjens vård.

– Jag kan konstatera att vi tack vare en välskött ekonomi kunnat genomföra mycket kraftfulla satsningar på akutvården, omställningen av vården och framtidens vårdinformationssystem. 2019 kan vi bland annat fullfölja satsningen på vårdens medarbetare genom att höja OB-tillägget för helgtjänstgöring från +15 till 50 procent, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

– Vi har genomfört historiskt stora satsningar på regionens kollektivtrafik, med bland annat ett beslut om miljardinvesteringar på nya regiontåg och Västtågsutredningen. Västtågsutredningen handlar om att undersöka var det går att öppna fler tågstopp på landsbygden, nu är det snart dags att peka ut ett antal lämpliga nya stopp. Vi sätter nu av riktade medel för att underlätta för de nya tågstoppen, säger Birgitta Losman (MP), regionråd och ordförande i regionutvecklingsnämnden.

– Vi tillför nu ytterligare resurser direkt riktade till primärvården. Detta gör vi för att stärka den nära vård som står i centrum för omställningen, den kanske mest genomgripande reformagendan någonsin för sjukvården i Västra Götaland. Nu skapar vi förutsättningar för att utveckla den nära vård som regionens invånare behöver ofta och för ett arbete för ökad kvalitet och tillgänglighet i hela vårdkedjan, säger Jonas Andersson (L), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

– Under 2019 fortsätter vi med ett starkt fokus på klimatfrågorna inom ramen för Klimat2030,med målet att bli fossiloberoende till år 2030. Västra Götalandsregionens interna miljöarbete är framgångsrikt och ska fortsätta med hög ambitionsnivå under 2019. Arbetet med att stärka miljöprofilen inom inköp har prioritet, särskilt uppföljningen av inköp av läkemedel har stor betydelse, säger Kristina Jonäng (C), regionråd och ordförande i miljönämnden.

– Personer med psykisk sjukdom eller med psykisk funktionsnedsättning ska ha tillgång till en jämlik vård och omsorg av god kvalitet och tillgänglighet. Därför ligger vår psykiatrisatsning på 250 miljoner kr kvar. För att avlasta den psykiatriska specialistvården samt öka tillgängligheten såväl för patienter i behov av specialistvård som för dem vars vårdbehov ska mötas inom primärvården har första linjens sjukvård för psykisk hälsa förstärkts. Det säger Monica Selin (KD), regionråd och ordförande i psykiatriberedningen.

Här kan du ta del av budgeten i sin helhet:

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/bbae34a8-8909-4551-af5f-461807194b7a/Budgetf%C3%B6rslag%202019%20Gr%C3%B6nBl%C3%A5%20Samverkan%20v3.pdf?a=false&guest=true

Grönblå nyheter

Här kan du via  mynewsdesk   följa alla nyheter från majoritetspartierna i Grönblå samverkan i Västra Götalandsregionen.

Nyheter från Grönblå samverkan

– Det känns bra att efter 12 år som regionråd, i min sista budgetdebatt i Regionfullmäktige, kunna konstatera att personalfrågorna har haft starkt fokus under ledning av GrönBlå samverkan. Vi har inlett och öronmärkt en mängd satsningar destinerade direkt till medarbetarna. Och det känns mycket tillfredsställande att vi i vår sista budget innan valet, fullföljer nästa steg i satsningen med att höja OB-helg till +50 procent och avsätter ännu mer resurser för att utöka antalet AT-platser. Det säger Gunilla Levén (M) ordförande i Personalutskottet.

– Medarbetare vittnar på många håll om att man inte hinner med, om att man är stressad och har en orimlig arbetsbörda med sjukskrivningar, vakanser och bristande kontinuitet som följ. Detta har vi i den Grönblå majoriteten tagit på största allvar, fortsätter Levén (M).

– Att premiera befintliga medarbetare har varit och är ett prioriterat område för oss och beslut kopplade till att t ex tillse en rimlig löneökningstakt har tagits genom fler modeller för lönekarriär. Därtill måste medarbetarnas kunskap och kompetens användas på bästa sätt och nu finns många goda exempel på hur man arbetar med uppgiftsväxling i verksamheterna, säger Levén (M).

– Trots alla våra insatser finns givetvis mer att göra och det finns ingen quick-fix. Men, jag vill påstå, att våra historiskt stora satsningar på medarbetarna i Västra Götalandsregionen, tillsammans med den påbörjade omställningsarbetet, satsningarna på akutvårdskedjan, psykiatrin och avsättningar till Framtidens vårdinformationsmiljöer är en mycket god grund för nästa ledning att ta avstamp i – en ledning som jag hoppas att vi moderater kommer ingå i, avslutar Levén (M).

Till Arkivet