Besök Västra götalandsregionen

Besök Moderaterna i Västsverige

Vi vill ha Sveriges bästa sjukvård

Sjukvården ska vara högkvalitativ och tillgänglig för alla och skattebetalarnas pengar hanteras
varsamt.
Viktiga saker som sjukvården, skolan, ekonomin och polisen är beroende av att det råder
ordning och reda. Politiken måste därför kunna prioritera och varsamt lägga skattebetalarnas
pengar på det som är viktigast och på ett sådant sätt att de gör mesta möjliga nytta. Detta utan
att göra avkall på kvalitet eller tillgänglighet. Kort sagt ska man för sina skattepengar i Västra
Götaland leva tryggt och få sjukvård i världsklass inom rimlig tid.

Vi har kommit långt men ibland brister det. Med patienten som utgångspunkt ska hälso- och
sjukvården bli ännu bättre, köerna i sjukvården kortas och kvalitén höjas ytterligare. Oavsett var
en person bor ska det vara lätt att komma i kontakt med sjukvården och det ska ske i en trygg
och säker miljö.

Vårt län ser inte likadant ut överallt och skillnaderna är en del av attraktionskraften. Samtidigt
ställer det krav på att vi förmår anpassa samhället efter de olika förutsättningarna, detta utan att
göra avkall på våra ambitioner om att varje medborgare ska erbjudas bästa möjliga sjukvård. På
våra stora sjukhus finns exempelvis spetskompetenser i världsklass och genom effektiva teknikoch
transportlösningar ska de vara tillgängliga för alla oavsett var man bor.
Västra Götaland ska också vara en region som erbjuder en livskvalitet i världsklass, full av
möjligheter för människor att utvecklas och företag att blomstra. Västra Götaland ska vara ett
självklart val för den som söker ett gott liv.

Stad och land står inte i motsats till varandra, utan kompletterar och bidrar tillsammans till
helheten. Snarare borde de i högre grad lära av varandra. Exempelvis är några av de mest
framgångsrika företagarorterna baserade på landsbygden och nya branscher utvecklas i
mellanstora städer, alltmedans forskning och industriell utveckling i stor skala sker i
storstadsregionen. Vi menar att en effektiv politik för regionutveckling tar till vara på dessa
styrkor och skapar synergier.

En förutsättning för att klara våra ambitioner är att infrastrukturen och transporterna fungerar.
Det ska vara fullt naturligt att kunna bo här och jobba där. Kollektivtrafiken fyller därför en viktig
funktion för att koppla ihop människor och platser, oavsett om det är en student och en
högskola eller en arbetare och ett företag. När restider kan kortas så växer vår region ihop och
fler människor erbjuds allt fler möjligheter.
Såväl Västra Götaland som Sverige står inför stora utmaningar som kommer kräva tålamod och
beslutsamhet. Men vi känner hopp och vill med målmedveten beslutsamhet möta problem med
lösningar.

 

Hämta våra faktablad här

Faktablad Akut prehospital vård

Faktablad sjukvård barn och unga

Faktablad kömiljarder för kortare köer

Faktablad nära vård

Faktablad sjukvårdens medarbetare

Faktablad Psykiatri och psykisk ohälsa

Faktablad sjukvård

Faktablad infrastruktur

Faktablad kollektivtrafik

Faktablad Vitbok

Faktablad Sjukhusvård

Faktablad nationell och regional